Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Onlineverkopen

1.Algemeen - informatie vooraf en algemene voorwaarden van Kamiel & Co BVBA

U bestelt bij Kamiel & Co BVBA KBO/BTW BE 0478.148.830, tel 011/236.100 fax 011/236.100, Kapelstraat 89 te 3590 Diepenbeek.

Openingsuren:

dinsdag : 9:30u-12:00u en 13:30u-18:00u

woensdag : 9:30u-12:00u en 13:30u-18:00u

donderdag : 9:30u-12:00u en 13:30u-18:00u

vrijdag : 9:30u-12:00u en 13:30u-18:00u

zaterdag : doorlopend van 10:00u-18:00u

zondag gesloten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling die u via deze webshop zal plaatsen. Lees ze dus aandachtig vooraleer u zich hiermee akkoord verklaart en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Wij kunnen deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op die nieuwe bestelling.

Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

U kan de tekst printen of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn.

Alle prijzen vermeld op de website zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW.

Wij maken voorbehoud voor prijswijzigingen en tikfouten.

De online prijzen op de website en de prijzen in de winkel kunnen licht afwijken.

Eventuele toeslagen zoals de recupelbijdrage en de kosten van levering zijn niet in de prijs inbegrepen en worden bij de bestelling afzonderlijk vermeld.

Aangezien wij zowel op het internet als in de winkel verkopen, kan het zijn dat een artikel niet meer in voorraad is. Het is mogelijk dat u een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan nadien blijkt dat de voorraad toch uitgeput was.

In dat geval krijgt u van ons een e-mail van vergelijkbare artikelen die wel geleverd kunnen worden.

2. Betaling

U kunt eenvoudig betalen via overschrijving, paypal of Mistercash, Visa of Mastercard.

Vooruitbetaling per overschrijving: U ontvangt ons rekeningnummer in een e-mail zodra uw bestelling is gecontroleerd. We nemen daarna nog contact met u op om aan te geven of alle goederen in voorraad zijn.

3. Levering

Kamiel & Co mag de aangekochte goederen leveren via een door Kamiel & Co gekozen kanaal, zoals levering of verzending via Bpost.

Het is mogelijk dat de levering vertraging oploopt door omstandigheden, waarvoor Kamiel & Co niet aansprakelijk is.

Leveringen worden in principe bezorgd door Bpost. Het maximum te verzenden gewicht is 30kg. Voor leveringen hoger dan 30kg nemen we contact met u op.

Kamiel & Co behoudt zich het recht voor om leveringen boven de 30kg en goederen die niet kunnen worden geleverd door Bpost niet uit te voeren en de overeenkomst te annuleren.

Leveringen worden verzonden van maandag tot zaterdag.

Bij levering door Bpost ontvangt u een tracking nummer van Bpost om het pakket te volgen.

Zodra het pakket is afgegeven aan de Bpost is Kamiel & Co BVBA niet meer aansprakelijk voor verlies, diefstal enz. en zijn de voorwaarden van Bpost of van de betreffende leverancier van toepassing.

Als de levering toekomt, moet u deze onmiddellijk nakijken; zichtbare gebreken zoals beschadigingen moeten immers zo snel als mogelijk gelijktijdig worden gemeld aan Bpost, of de betreffende leverancier, en aan Kamiel & Co.

4. Verzendkosten en verpakkingskosten

Verzendkosten en verpakkingskosten zijn ten laste van de koper.

Verzending in België van de gekochte goederen gebeurt gratis door Kamiel & Co bij een aankoop vanaf 50 euro.

Voor iedere verzending van omgeruilde en vervangende goederen wordt door Kamiel & Co telkens een vaste vergoeding van 4,50 euro voor Bpost@home of 3,50 euro voor Bpost@shop aangerekend voor verzendkosten en verpakkingskosten.

Niet geleverde goederen worden niet automatisch nageleverd. Ze kunnen worden nageleverd mits betaling van de verzendingskosten .

De tarieven die we hanteren zijn de geldende posttarieven.

http://www.post.be/site/nl/residential/parcels/nex...

5. Herroeping

Bij toepassing van Artikel VI.47, § 1 WER, onverminderd artikel VI.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 zijn vermeld.

Bij toepassing van artikel VI. 53 WER kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

15° om hygiënische redenen worden ondergoed en badgoed niet geruild

Indien u voor de goederen die u aankoopt over een herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen een product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terug te sturen, waarna Kamiel & Co u binnen dertig dagen zal terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.

Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht eerst te melden aan Kamiel & Co.

U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking en als dusdanig perfect herverkoopbaar, samen met alle documenten van de levering terugbezorgen.

Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI WER. Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen:

Aan Kamiel & Co BVBA

Kapelstraat 89

3590 Diepenbeek

Deel ik (naam) u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product:

Besteld op (datum) ontvangen op (datum).

Naam consument, adres consument,

datum, handtekening van consument.

U kan het retourformulier hier downloaden -- > modelformulier

Kamiel & Co zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals onder meer hierboven opgesomd. Indien de teruggezonden goederen niet voldoen aan deze voorwaarden, zal Kamiel & Co de koper hieromtrent informeren en zal Kamiel & Co de teruggezonden goederen niet aanvaarden. De koper kan in een dergelijk geval de overeenkomst niet herroepen.

6. Omruiling - gebreken

Goederen uit de outletcategorie of goederen van vorige seizoenen in afprijzing kunnen niet worden geruild.

Voor iedere verzending van omgeruilde en vervangende goederen wordt door Kamiel & Co telkens een vaste vergoeding van 4,50 euro aangerekend voor verzendkosten en verpakkingskosten.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming in de zin van art. 1649ter B.W. dat aanwezig is bij levering en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering, en dat gemeld wordt binnen twee maanden vanaf de dag na deze waarop u het gebrek heeft vastgesteld en tenzij het gaat om een gebrek van geringe betekenis, of herstelling, vervanging of prijsvermindering buiten verhouding zijn, zal Kamiel & Co het geleverde product ofwel herstellen ofwel vervangen. Indien herstelling of vervanging niet mogelijk zijn, dan zal Kamiel & Co de prijs terugbetalen, rekening houdend met het gebruik dat u van het product heeft kunnen maken.

7. Vragen

Over uw bestelling? Dan kan u ons contacteren via telefoon op het nummer: 0032(0)11 23 61 00 tijdens winkeluren,

of op het e-mailadres: info[a]kamielenco.be

Indien via e-mail: vermeld duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en je bestelnummer.

We contacteren u zo spoedig mogelijk om de vraag te behandelen.

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Kamiel & Co zijn bevoegd.

De volgende stap in de bestelling is de aanvaarding van deze voorwaarden.

Daarna dient u het bestelformulier volledig en correct in te vullen.