Retourneren

Retourneren

Bij toepassing van Artikel VI.47, § 1 WER, onverminderd artikel VI.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 zijn vermeld.

Bij toepassing van artikel VI. 53 WER kan de consument het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

4° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

5° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

7° de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

8° overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

9° de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10° de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

11° overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

12° de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

13° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

14° de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

15° om hygiënische redenen worden ondergoed en badgoed niet geruild

Indien u voor de goederen die u aankoopt over een herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen een product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terug te sturen, waarna Kamiel & Co u binnen dertig dagen zal terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.

Wij verzoeken u het gebruik van het herroepingsrecht eerst te melden aan Kamiel & Co. En bij verzending de track and trace code aan Kamiel & Co te bezorgen.

U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking en als dusdanig perfect herverkoopbaar, samen met alle documenten van de levering terugbezorgen.

Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van het modelformulier in bijlage 2 bij boek VI WER. Dit modelformulier voor herroeping alleen invullen en verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen:

Aan DVSB BV

Kapelstraat 89

3590 Diepenbeek

Deel ik (naam) u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product:

Besteld op (datum) ontvangen op (datum).

Naam consument, adres consument,

datum, handtekening van consument.

U kan het retourformulier hier downloaden -- > modelformulier

Kamiel & Co zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals onder meer hierboven opgesomd. Indien de teruggezonden goederen niet voldoen aan deze voorwaarden, zal Kamiel & Co de koper hieromtrent informeren en zal Kamiel & Co de teruggezonden goederen niet aanvaarden. De koper kan in een dergelijk geval de overeenkomst niet herroepen.